Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 1. Alle prijzen, offertes en orderbevestigingen zijn vrijblijvend. VETO bv aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien prijswijzigingen niet, of niet tijdig, aan koper worden doorgegeven.
 2. Onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gelden steeds zonder uitdrukkelijk beding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Leveringstijden worden slechts bij benadering opgegeven zonder dat VETO bv daaraan gebonden is. Een redelijk te achten vertraging in de levering mag voor koper geen aanleiding zijn tot ingebrekestelling.
 4. Indien een order tot stand komt door bemiddeling zijdens direct of indirect door VETO bv aangestelde vertegenwoordigers, is er eerst sprake van een VETO bv bindende overeenkomst onder toepassing van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden indien en zodra deze order door VETO bv is geaccepteerd.
 5. Betalingen dienen à contant te geschieden zonder aftrek van betalingskorting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Facturen dienen uitsluitend ter betaling van geleverde goederen. Hierop zijn geen wijzigingen mogelijk. Eventuele verschillen zullen – na kennisgeving daaromtrent zijdens koper – onder vermelding van het betreffende factuurnummer direct door VETO bv worden hersteld.
 7. Indien betaling niet binnen de geldende termijn heeft plaatsgevonden, behoudt VETO bv zich het recht voor de aflevering van nog niet afgeleverde goederen op te schorten,  totdat betaling heeft plaatsgevonden. In zodanig geval is VETO bv gerechtigd de betalingstermijn voor deze nog niet afgeleverde goederen, alsmede voor andere toekomstige afleveringen ten nadele van koper te wijzigen. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, behoudt VETO bv zich het recht voor koper vanaf de vervaldatum een rente van 1% (procent) per maand in rekening te brengen. Tevens zullen alle op de inning van VETO bv´s vordering betrekking hebbende kosten aan koper in rekening worden gebracht.
 8. De geleverde goederen blijven – onder het burgerrechtelijk statuut van bezitloos pandrecht – eigendom van VETO bv totdat volledige betaling van die goederen heeft plaatsgevonden. Buiten medeweten van VETO bv is het koper niet toegestaan deze goederen te belenen, te vervreemden en/of aan derden om niet in gebruik te geven.
 9. Reclames dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen aan VETO bv schriftelijk kenbaar te worden gemaakt onder vermelding van het desbetreffende factuurnummer. Na deze termijn kunnen reclames niet meer in behandeling worden genomen. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na goedkeuring door VETO bv. In geval van fouten zijdens VETO bv draagt VETO bv de kosten van zodanige terugzending, echter uitsluitend indien de wijze van terugzending geschiedt op basis van door VETO bv te geven instructies.
 10. Voor druk- en/of schrijffouten in de catalogi, folders, ander drukwerk en enigerlei correspondentie is VETO bv niet aansprakelijk. De door VETO bv in catalogi, folders en ander drukmateriaal geplaatste afbeeldingen dienen uitsluitend ter afbeelding van het product en verschaft de koper niet het recht op levering van volledig identieke producten.
 11. VETO bv stelt zich niet aansprakelijk voor het al dan niet bestaan van enigerlei industrieel eigendomsrecht (zoals patent-, auteurs- en/of ander oorsprongsrecht), verbonden aan de door VETO bv waar ook ter wereld in het handelsverkeer gebrachte programma en/of bijzondere producten. De controle op het eventueel bestaan van zodanig recht wordt als de uitsluitende verantwoordelijkheid van de afnemer beschouwd.
 12. Bij bestelling aanvaardt koper deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 28049930.
 13. De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, alsmede alle geschillen, van welke aard ook, voortvloeiende uit enigerlei handelsbetrekking tussen VETO bv en de afnemer worden beheerst door het Nederlandse recht en enig dispuut te dezer zake zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse gerechtelijke instanties.
 14. Op grond van de door de Minister van VROM goedgekeurde Mededeling verwijderingsstructuur voor elektrische (tuin)gereedschappen van de SVEG die door alle deelnemers is ondertekend, dient de zogenaamde verwijderingsbijdrage apart in rekening  te worden gebracht, waarbij vervolgens de afnemer dit op dezelfde wijze dient te doen. Daartoe kan onderstaande aanvulling op de leverings- en betalingsvoorwaarden van de producent/importeur dienen: “De producent/importeur (naam bedrijf) zal als aparte post op de factuur een zogenaamde verwijderingsbijdrage in rekening brengen met betrekking tot die producten die vallen onder het Besluit verwijdering wit- en bruingoed van 21 april 1998. De afnemer is verplicht deze verwijderingsbijdrage bij doorverkoop in de keten op dezelfde wijze aan zijn afnemer in rekening te brengen en te bewerkstelligen dat voormelde verplichting eveneens aan opvolgende afnemers wordt opgelegd”. Voor zover de afnemer de producten aan de consument verkoopt, dan dient zichtbaar voor de consument deze verwijderingsbijdrage aan hen in rekening te worden gebracht.